Sklep internetowy działający pod adresem www.opusoctopus.art prowadzony jest przez:

Julię Siwicką

ul. Reja 12c

81-874 Sopot

– wpisaną do centralnej ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP: 5842732692, Regon: 221946878.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w serwisie, dostawy zamówionych produktów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego opłat za zakupione produkty, możliwości anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy zakupu-sprzedaży przez Kupującego oraz zasad zwrotów i reklamacji.

2. Do korzystania ze sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej oraz aktywnego numeru telefonu sieci komórkowej lub stacjonarnego.

3. Opus Octopus w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu sklepu internetowego i przerwy nie wynikające z winy właściciela serwisu, a także spowodowane nimi możliwe opóźnienia w realizacji zamówień.

4. Opus Octopus zobowiązuje się do dostarczania klientowi produktów wolnych od wad.

 

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego.

2. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Internetu należy właściwie wypełnić formularz zamówienia, podając wszystkie dane kontaktowe niezbędne do dokonania wysyłki zamówionego towaru tj. imię i nazwisko, dokładny adres kupującego, dokładny adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu. Powyższe dane mogą być użyte przez sklep w celu przeprowadzenia prawidłowej realizacji zamówienia.

3. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie sklepu internetowego przy wybranych produktach w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka produktu, jego cechy, termin i sposób dostawy.

5. Procedura składania zamówienia składa się z następujących etapów:

a) DODAJ DO KOSZYKA – polecenie znajdujące się przy każdym dostępnym produkcie, umożliwiające wybór produktów, które Kupujący chce zamówić,

b) WYBIERZ SPOSÓB DOSTAWY – wybór preferowanego przez Kupującego sposobu dostawy,

c) WYBIERZ SPOSÓB PŁATNOŚCI – wybór preferowanej przez Kupującego formy płatności,

d) PODSUMOWANIE – informacja o wartości, wysyłce i płatności za zamówienie,

e) DANE PŁATNIKA – Kupujący podaje adres do wysyłki zamówionych produktów, a także dane do faktury (opcjonalnie),

f) PRZEGLĄD – ostateczna możliwość edycji zamówienia,

g) POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ (ZAPŁAĆ ZA ZAMÓWIENIE). Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoważne z zawarciem umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.

6. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na adres e-mail podany w czasie składania zamówienia.

7. Zamówiony przez Kupującego towar może zostać dostarczony:

a) na wskazany podczas zamówienia adres,

b) lub do wskazanego przez Kupującego Paczkomatu InPost.

 

3. FORMY PŁATNOŚCI I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski. W przypadku przesyłki zagranicznej należy skontaktować się ze sklepem w celu ustalenia takiej możliwości, czasu realizacji zamówienia, kosztów transportu, innych opłat itp.

2. Jeśli zamówione towary mają być dostarczone na terenie Polski Klient może dokonać opłaty w jeden z następujących sposobów:

a) przelewem bankowym – realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Klienta poprzez zaksięgowanie płatności na koncie,

b) płatność za pomocą portalu Przelewy24.

3. Płatność za zamówienie powinna być dokonana w ciągu 2 dni roboczych od momentu jego złożenia. Brak wpłaty w tym terminie równoznaczny jest z anulowaniem zamówienia przez Kupującego.

 

4. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Czas dostawy zamówionego towaru na terenie Polski, od chwili nadania przesyłki wynosi: – 1- 3 dni robocze – przesyłka nadawana za pośrednictwem firmy InPost.

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak możliwości zrealizowania dostawy z przyczyn zależnych od Kupującego (m. in. podanie przez Kupującego nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy).

 

5. CENY PRODUKTÓW

1. Wszystkie ceny na stronie sklepu internetowego Ananas są cenami brutto tj. zawierają podatek VAT. Ceny podane są w złotych polskich oraz nie zawierają kosztów przesyłki. Cena każdego produktu podana jest przy jego prezentacji.

2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana w koszyku w chwili składania zamówienia przez Kupującego na stronie sklepu.

3. Całkowita wartość zamówienia wraz z kosztami dostawy dostępna jest w Koszyku po wyborze przez Kupującego formy dostawy zamówionego towaru.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie to nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Zmiana ceny produktu nie wpływa na realizację umów zawartych w wyniku zamówień złożonych wcześniej.

 

6. WARUNKI REKLAMACJI

1. Właściciel sklepu internetowego Opus Octopus jako sprzedawca, odpowiada wobec Kupującego, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność zakupionego towaru z umową sprzedaży, w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem miesiąca od wydania towaru, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.2. Kupujący ma prawo zgłoszenia reklamacji w ciągu miesiąca od daty zakupu produktów w sklepie internetowym, pod warunkiem zawiadomienia sklepu o wadzie w terminie 2 tygodni od chwili stwierdzenia niezgodności z umową.

3. W celu złożenia reklamacji dotyczącej niezgodności towaru z umową lub reklamacji na zasadach określonych w udzielonej gwarancji, Kupujący jest zobowiązany wypełnić formularz reklamacji dostępny na stronie sklepu oraz przesłać prawidłowo wypełniony formularz wraz z reklamowanymi produktami na adres korespondencyjny Opus Octopus, tj. Opus Octopus Julia Siwicka, ul. Reja 12c, 81-874 Sopot lub do Paczkomatu InPost SOP02A przy Alei Niepodległości 664, 81-854 Sopot.

4. Właścicielka sklepu dołoży wszelkich starań, aby reklamacje rozpatrywane były w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanymi produktami.

5. W przypadku uznania reklamacji, sklep zwraca Kupującemu koszty przesyłki zareklamowanego produktu. Natomiast w przypadku nie uznania reklamacji sklep odeśle Kupującemu reklamowany towar wraz z opinią o braku podstaw do uznania reklamacji na koszt Kupującego.

6. W przypadku ewentualnych sporów Kupujący ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń nie tylko przed sądem powszechnym, ale także za pomocą pozasądowych metod rozstrzygania sporów, np. Alternatywnych Metod Rozstrzygania Sporów (ADR).

 

7.ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupujący, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku – o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, może odstąpić od zawartej ze sklepem umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki, oświadczenie na piśmie, że odstępuje od Umowy.

2. Odstąpienie od umowy przez Kupującego nie będzie skuteczne jeżeli towar nosi ślady użycia.

3. Po otrzymaniu od Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz ze zwracanym towarem, Opus Octopus zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Kupującego cenę produktu zgodnie z postanowieniami punktu 8. regulaminu.

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

miejscowość , dnia……………………

Oświadczenie o odstąpieniu od  umowy pośrednictwa w sprzedaży  na odległośćz dnia ………………….. nr …………………

zawartej pomiędzy:

Opus Octopus

Julia Siwicka

ul. Reja 12c

81-874 Sopot

– wpisana do centralnej ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP: 5842732692, Regon: 221946878, a

Imię i nazwisko  ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania  ……………………………………………………………………………………………………………………………

telefony kontaktowe (dom) ……………………………………………….……. kom ……………………………………………………………….

 

Mając za podstawę art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.) niniejszym składam oświadczenie o odstąpieniu od ww. umowy.

 

Proszę o zwrot kwoty……………………………….zł (słownie: ………………………………………………………………)

następujący rachunek bankowy…………………………………………………………………………………………………

Zwracam…………………………………………………………………………………………….. w stanie niezmienionym

 

………………………………………………….

(PODPIS)*

 *Zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997 r. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz 923., wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu odstąpienia od umowy zakupu dla potrzeb przeprowadzania procesu odstąpienia od umowy towaru przeze mnie zakupionego.

 

5. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot uiszczonej przez Kupującego kwoty nastąpi przez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych. Koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę ponosi Kupujący.

6. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanych produktów ponosi Kupujący.

7. Sklep nie przyjmuje kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 

8. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

1. Opus Octopus dokona zwrotu należności Kupującemu w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych w następujących przypadkach:

a) anulowania całego zamówienia lub jego części – w przypadku anulowania części zamówienia zwrotowi podlega odpowiednia część zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją,b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia,c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu.

2. Ananas dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Kupującego – jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu.

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Kupującego na podany przez niego adres poczty elektronicznej prośby o przesłanie numeru rachunku bankowego Kupującego, Kupujący nie dostarczy tych danych. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Kupującego błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

 

9. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Julia Siwicka z siedzibą w Sopocie.

2. Wypełnienie formularza zamówienia i akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych podanych przez Kupującego w trakcie rejestracji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. O ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.), w celach realizacji zawartych umów sprzedaży, w szczególności realizacji zamówień, wysyłki lub dostarczenia zamówionych produktów, realizacji obowiązków wynikających z rękojmi i udzielonych gwarancji, dochodzenia należności oraz wykonywania innych uprawnień i obowiązków umownych i wynikających z obowiązujących ustaw. Podanie danych osobowych przez Kupującego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez sklep. Dane, które są konieczne do prawidłowej realizacji umowy to: imię i nazwisko, pełny adres klienta, adres do wysyłki, numer telefonu oraz adres e-mail.

3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich modyfikowania, poprawiania, usunięcia ich w części lub w całości.

4. Dane osobowe Kupującego są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe Kupującego nie są udostępniane innym podmiotom.

5. Kupujący oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są jego danymi i są prawidłowe.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronie sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Opus Octopus dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach sklepu internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże możliwe są czasowe zawieszenia dostępności sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy strony internetowej sklepu.

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Opus Octopus nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.

4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

5. Kupujący akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie witrynie opusoctopus.art statystyk swojej obecności i aktywności w sklepie internetowym. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności kupujących.

6. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług strona korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Kupującego, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Kupujący może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu.

7. Ewentualne spory powstałe między Kupującym niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a sklepem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby sklepu bądź jeżeli Kupujący jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego,  przepisów Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271), przez sąd miejscowo właściwy dla Kupującego.

8. Opus Octopus zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Ananas, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Ananas zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

Regulamin

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Polityka prywatności

Regulamin sklepu

+48 883 070 344

opusoctopusart@gmail.com